2018. március 18., vasárnap

Miért égsz?

Mindez pedig az emmausi tanítványok kérdésfeltevése nyomán.
Meg egy kicsit a pénteki etika órán elhangzottak alapján.
Meg egy kicsit a saját lelkesedésem hiánya miatt.
Szóval, a kiinduló igevers a
Luk 24:32 És mondták egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat?
De. Akkor igen. És most mi van? Mit jelent egyáltalán ez a kifejezés - gerjedezik?
καίω  (kaió) 1) éget, meggyújt 2) passzív alak: meggyullad, fellángol, ég, elég, megég, hevül
Ilyen részekben szerepel:
(Máté 5:15) Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
(Luk 12:35) Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;
(Luk 24:32) És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Ján 5:35) Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
(Ján 15:6) Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
(1Kor 13:3) És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
(Zsid 12:18) Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez,
(Jel 4:5) A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek [vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke;
(Jel 8:8) A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
(Jel 8:10) A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
(Jel 19:20) És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
(Jel 21:8) A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.
Következő szó a megnyilatkozás: διανοίγω (dianoigó)1) kinyit, megnyit, felnyit
2) kibont, megértet, megmagyaráz
(Márk 7:34)  És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg.
(Márk 7:35)  És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala.
(Luk 2:23)  (Amint megíratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
(Luk 24:31)  És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.
(Luk 24:32)  És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?
(Luk 24:45)  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
(Apcs 16:14)  És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata [reánk]. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.
(Apcs 17:3)  Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek.
A harmadik pedig a Kolossé 3-ból az "uralkodik".
Kol 3:15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
βραβεύω  (brabeuó)- döntőbíráskodik; ítél, dönt
Etimológia:  a brabeusz-ból (döntőbíró; parancsnok)  (Ezt csak itt találtam meg a Bibliában)

...ugyanis ezekben a szavakban erő van, nekem pedig fel kell gerjesztenem magamban ezt az erőt!2018. március 17., szombat

Etika

A tegnapi etika óra margójára szerkesztődött ez a kép:
 Bevallom nem gondoltam, hogy ilyen mély dolgokat tanulhatok Etika tantárgyból. Nem csak a képen lévő igékre gondolok, hanem a gondosan felvezetett mondatokra, a csodás üzenetre Oswald Chambers: Bibliai Etika című könyvéből. Felért egy szívmosással. Nagyon örülök, hogy ennyire tisztán hirdetik ilyen címszó alatt is az evangéliumot. Tudjátok, mint az emmausi úton, ahogyan a szívünk gerjedezett...
Luk 24:32 És mondják egymásnak: Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat?
Köszönjük Jézus! Köszönjük Urbán Tanár Úr!

2018. március 15., csütörtök

Kedves Isten

Egy érdekes gondolatsor Jézustól:
 „Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd a honfitársaidat, de gyűlöld az ellenségeidet!« [g]  Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!
 Mindez pedig a tegnapi Keresztény identitás összejövetel kapcsán, ahol arról beszélgetünk többek közt, hogy mit jelent az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága? Mire vagyunk pl. szabadok? Arra, hogy áldjuk az ellenséget és még titokban sem szeretnénk rosszat neki.
Károli így fogalmaz:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. 
Jóval bőségesebb, mint a többi magyar fordítás. Szinte magyarázza, mit jelent a fogalom: szeretni. Az jutott eszembe, hogy milyen könnyű áldani valakit a szánkkal, de jót tenni valakivel, aki ellenségem? Hát az nem könnyű. Imádkozni? Annyit tesz a legjobbat akarod számára kérni Istentől.
Nem büntetést! Nem rosszat! Nem azt, hogy meglakoljon. Nem azt, hogy a összetörjön. Nem szabotáljuk őt.
Jézus! Segíts nekünk ebben!

2018. március 14., szerda

Róma 8,19-21

Egy igerész többféle fordításban. Ízlelgessétek! Róma 8,19-21
Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai. Azért várja ennyire, mert a teremtett világ az elmúlás hatalma alá van kényszerítve. Nem önként, hanem Isten akarata szerint, aki így rendelkezett. Ugyanakkor a teremtett világ is abban a reményben él, hogy a romlás rabszolgaságából fel fog szabadulni, és ugyanazt a dicsőséges szabadságot fogja élvezni, amelyben Isten gyermekei élnek. (EFO)
Mert a teremtés feszültségben és epedve várja Isten fiainak lelepleződését. A teremtés tudniillik hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette, azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a romlandóság rabszolgaságából, és átjut az Isten fiainak dicsőséges szabadságába.(Csia) ...(Ezt először rosszul másoltam be. Bocsika. Javítottam.)
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. (UFO)
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, a ki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. (Károli)

2018. március 12., hétfő

A fiak és a lányok

 Először is: Zsozsó, nagyon szeretlek!
Mielőtt valaki rosszra gondolna, Zsozsó egy nagyon szuper lp, aliasz lelkipásztor a debreceni Szabker gyüliből. Szeretem az üzeneteit. Legutóbb ma hajnalban, álmatlanság okán hallgattam a tegnap elhangzott igehirdetését.
Innen is üzenem, hogy szép a lábad. Vagyis, mivel nem láttam, gondolom, Isten ugyanis így szólt felőled:
Ézs 52:7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
Nna, ☺☺☻☻.
Másodszor pedig: még mindig a Római levél 8. fejezetén pörgök. Most a 19. vers tetszett meg:
Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai.
Ha Ő mondja...? El kell hinnem!
Mára ennyit. Szép napot!

2018. március 7., szerda

Ugyanakkor...

Ez az ige ma nagyon megdobogtatta a szívemet. ❤️ Egy csomó kérdést vetett fel bennem, kezdve onnan, hogy:
  • Tényleg így szól a többi fordítás is? 🙃
  • Mi van az "ugyanakkor" előtt?
  • Isten gyermekei valóban dicsőséges szabadságban élnek?
...kérlek írd meg hozzászólásban, hogy benned milyen kérdéseket vetett fel! 
És ez csak egy ige a sok-sok Bibliában található közül. 

Miért égsz?

Mindez pedig az emmausi tanítványok kérdésfeltevése nyomán. Meg egy kicsit a pénteki etika órán elhangzottak alapján. Meg egy kicsit a...